Грабни оферти - всички изгодни оферти

Море 2024

Най добри-оферти

mobile_toggle Търсене

Общи условия

Информационната платформа grabnioferti.com е разработена и е собственост на „До БГ“ ЕООД, ЕИК: 148050836, с адрес на управление, гр. Варна, ул Кавала №30, наричан за краткост ТЪРГОВЕЦ. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА, урегулира взаймоотношенията си с ПАРТНЬОРИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационната платформа grabnioferti.com – а именно предоставянето на информация за предлагани за продажба от сайтове за групово пазаруване (и др.) стоки и/или услуги във виртуалното пространство. Настоящите Общи условия се явяват и споразумение между ТЪРГОВЕЦA и Вас като потребител. Моля внимателно прочетете условията за ползването и достъпа до уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта. Grabnioferti.com е платформа обединяваща оферти на различни сайтове за колективно пазаруване и не само.ТЪРГОВЕЦА не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите ваучери, стоки, услуги от рекламираните на grabnioferti.com сайтове за колективно пазаруване. Обръщаме внимание да се запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещавате чрез този уеб сайт. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за съдържащата се информация в тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

Ограничена отговорност относно съдържание:

grabnioferti.com обединява офертите на всички сайтове за колективно пазаруване и не предлага собствени такива. Информацията публикувана на сайта ни е с цел улесняване на потребителите. Всички текстове, снимки, ценова информация и други са собственост на съответните предоставящи информационни платформи и др. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от предоставящите. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с възможността  ТЪРГОВЕЦА да му изпраща рекламни, търговски и/или информационни съобщения на електронната поща, в това число и търговски предложения и маркетингови проучвания от трети свързани или не физически и/или юридически на ТЪРГОВЕЦА лица.

Съдържание на рекламната среда:

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо промоционалните оферти и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа grabnioferti.com. В това число и да ограничава тяхното съдържание, послание и/или свързаност с трето физическо или юридическо лице, в случаите, когато ТЪРГОВЕЦЪТ прецени, че това съдържание нарушава или може да наруши настоящите общи условия, или по друг начин е неприемливо и води до изводи за нелоялна търговска практика, нелоялна конкуренция, некоректни бизнес взаимоотношения и др. свързани с взаимоотношенията помежду заинтересованите от рекламното послание (и др.) страни.

Използване на съдържанието на сайта:

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа Grabnioferti.com, заедно с техния дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на партньора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство, като отговорността по тяхната валидност, пригодност и право на ползване е изцяло в патримониума на същия (Партньорът). В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила. Настоящите Общи условия са приети с решение на общото събрание на ТЪРГОВЕЦА и влизат в сила за всички потребители считано от 01/06/2014г. За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете на [email protected]